<
Locuri de munca

Concurs la Şcoala Gimnazială Luna

Școala Gimnazială Luna,  judeţul Cluj, scoate la concurs 1 post muncitor – perioadă nedeterminată, normă întreagă.

 

Condiţii generale de participare la concurs:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România

 1. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit
 2. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 3. d) are capacitate deplină de serviciu
 4. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza

adeverinţei medicale eliberate de medical de familie sau de unităţile medicale abilitate

 1. f) îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit

cerinţelor postului scos la concurs

 1. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

 

Condiţiile specifice:

 1. a) studii gimnaziale / școală profesională
 2. b) cunoştinţe şi abilităţi practice în domeniile : construcții, instalaţii termice şi sanitare, tâmplărie şi electricitate.
 3. c) experienţa anterioară în posturi similare constituie avantaj
 4. d) abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității
 5. e) disponibilitate pentru program flexibil
 6. f) răspunde de inventarul încredințat
 7. g) efectuează și alte sarcini încredințate de către șefii ierarhici în limita capacității sale fizice și intelectuale
 8. h) cunoștințe de legislație specifică locului de muncă
 9. i) cunoștințe în domeniul securității în muncă și PSI

 

Etapele concursului:

 1. a) selecţia dosarelor de înscriere
 2. b) proba scrisă 25.07.2017– ora 9. 00 la sediul Școlii Gimnaziale Luna, loc. Luna,   Principală, nr. 124, judeţul Cluj
 3. c) proba practică: 26.07.2017 -ora 10.00 la sediul Școlii Gimnaziale Luna, loc. Luna,    Principală, nr. 124, judeţul Cluj
 4. c) interviul: 26.07.2017- ora 13.00 la sediul Școlii Gimnaziale Luna, loc. Luna,   Principală, nr. 124, judeţul Cluj

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs
 2. b) copia actului de identitate
 3. c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor medii şi ale altor acte care atestă calificările obținute ( atestat, diploma/certificate de calificare)
 4. e) copia carnetului de muncă și/sau extras REVISAL, conformă cu originalul, sau adeverinţă în original care atestă vechimea în muncă;
 5. f) caracterizare sau recomandare de la ultimul loc de muncă dacă e cazul
 6. g) cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu postul pentru care candidează (dacă se depune la dosar declarația pe propria răspundere cazierul judiciar va fi depus până la data probei scrise)
 7. h) adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare postului, eliberată de către medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate (medicina muncii)
 8. i) curriculum vitae
 9. j) copie certificat de naştere

 

Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea

Perioada de depunere a dosarului de concurs: 03.07.2017-14.07.2017, între orele 9-12.

 

Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului.

 

Nu se permite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motivele prevăzute de art.56 lit.g), h) şi art. 61 lit. (a); (b) sau (c) din Legea nr. 53/2003 –Codul Muncii, republicat;

 

Relaţii suplimentare se obţin de la sediul Școlii  Gimnaziale Luna, loc. Luna,  str.  Principală, nr. 124, judeţul Cluj, telefon 0264326205,  între orele 9-12.

 

BIBLIOGRAFIE

Legea nr. 319 din 14 .07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (publicată în Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006) și normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/2006;

Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice: Cap.2- Norme generale de conduită profesională a personalului contractual – art.5-7, art.12;

Legea ISU nr. 307/2006 , Capitolul II, Secțiunea 1 și 6;

Ordinul 163/2007 privind aprobarea normelor de apărare împotriva incendiilor;

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar,  aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/ 2016.

Click aici pentru a adăuga un comentariu

Adaugă un comentariu

Comentariile trebuie să respecte regulile de utilizare.
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Farmacia Dr.Max
Bitcoin Exchange Liga 1 Case Pariuri Online

Ziarul care te prinde

© Ziarul 21 Turda | Materialele de pe acest site pot fi preluate doar cu acordul scris al reprezentanţilor publicaţiei Ziarul 21.

  SUS