Actualitate

Braconieri vând pește sub minciuna că este de „La Trei Lacuri” din Câmpia Turzii

Administratorul complexului sportiv „La 3 Lacuri” din Câmpia Turzii a sesizat Polția Câmpia Turzii cât și poliția Turda cu privire la faptul că pe piață a apărut pește braconat de vânzare iar cumpărătorilor le este vândut cu reclama faptului că este pește de la complexul La Trei Lacuri.

„Azi noapte s-a braconat un lac cel mai probabil din zona jud. Mureș. Astăzi se vindea plătică la piață spunându-le cumpărătorilor că este pește sănătos de la 3 Lacuri. Mă jegoși ordinari, anul trecut am suportat aceeași chestie când vindeați pește în piețele din Turda cu aceeași reclamă, peste de la 3 Lacuri. S-a terminat cu voi, m-am saturat. Voi depune sesizare atât la Poliția Municipiului Câmpia Turzii cât și la cea din Turda inclusiv la cele locale iar toate piețele vor fi monitorizate! Personal o sa periez în weekend-uri toate piețele hoți ordinari”, a acuzat Marian Lechințat, administratorul complexului sportiv „La Trei Lacuri” din Câmpia Turzii.

Care sunt pedepsele pentru braconaj piscicol

Având în vedere necesitatea adoptării rapide a unui cadru juridic în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, necesar administrării sectorului pescăresc, prin conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comunitară în domeniul pescuitului, se impune adoptarea prezentului act normativ în regim de urgenţă, în vederea:

– creşterii absorbţiei fondurilor europene alocate sectorului pescăresc prin Fondul european pentru pescuit;

– restructurării instituţionale a sectorului pescăresc;

– finalizării urgente a privatizării fermelor piscicole, în vederea absorbţiei fondurilor europene;

– reducerii birocraţiei;

– reducerii presiunii financiare exercitate asupra organizaţiilor de pescari;

– eficientizării administrării şi exploatării durabile a resurselor acvatice vii;

– sprijinirii organizaţiilor de producători şi a fermelor piscicole, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (completata si modificata de Legea 317/2009)

 

Care sunt sanctiunile prevazute de lege? 

 

Art. 58. – Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la

300 lei la 600 lei:

 1. a) pescuitul recreativ/sportiv al oricăror specii de peşte şi alte vieţuitoare acvatice vii,

efectuat fără permis în habitatele piscicole naturale;

 1. b) neprezentarea permisului, licenţei sau autorizaţiei atunci când acestea sunt solicitate

de către persoanele împuternicite să constate contravenţiile/infracţiunile;

 1. c) încălcarea condiţiilor prevăzute în permis, autorizaţie şi/sau licenţă;
 2. d) pescuitul recreativ/sportiv al resurselor acvatice vii sub dimensiunile legale.

 

Art. 59. – Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la

600 lei la 1.000 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o perioadă de 90 de zile a permisului

sau autorizaţiei, după caz:

 1. a) prinderea salmonidelor cu mâna;
 2. b) pescuitul salmonidelor cu momeli naturale;
 3. c) pescuitul cu mai mult de 3 muşte artificiale în apele salmonicole;
 4. d) reţinerea de către o singură persoană care practică pescuitul recreativ/sportiv a mai

mult de 10 bucăţi/exemplare/zi în total, din speciile de păstrăvi, lipan şi coregon în apele de

munte sau a mai mult de 5 kg de peşte/zi, din zona colinară şi de şes, cu excepţia cazului

în care s-a pescuit un singur exemplar a cărui greutate depăşeşte 5 kg;

 1. e) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpă a semnelor indicatoare.
 2. f) pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi

mijloace, al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie şi în zonele de

protecţie.

 

Art. 60. – Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la

1.000 lei la 1.500 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului, a

autorizaţiei sau a licenţei, după caz:

 1. a) plasarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă pe mai mult de două treimi din

lăţimea râurilor, canalelor şi a Dunării;

 1. b) utilizarea la pescuit a setcilor sau avelor de orice fel în cadrul complexului lagunar

Razelm-Sinoe, în ghiolurile Belciuc-Erenciuc şi în lacurile litorale;

 1. c) neducerea la îndeplinire, la termenele şi în condiţiile stabilite, a măsurilor dispuse de

personalul cu drept de control şi inspecţie;

 1. d) capturarea peştelui cu unelte de plasă şi cu pripoane în râurile şi în lacurile din zona

de munte, precum şi în râurile colinare şi de şes, cu excepţia Dunării şi Prutului;

 1. e) nemarcarea uneltelor de pescuit comercial.

 

Art. 61. – Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la

1.500 lei la 3.500 lei:

 1. a) introducerea în habitatele piscicole naturale sau în amenajările piscicole, fără avizul

Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, a altor specii decât cele existente;

 1. b) nedeţinerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de acvacultură.

 

Art. 62. – Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la

1.800 lei la 4.000 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului, a

autorizaţiei sau a licenţei, după caz:

 1. a) pescuitul comercial, reţinerea la bord, transbordarea, descărcarea şi comercializarea

resurselor acvatice vii sub dimensiunea minimă legală;

 1. b) refuzul de a permite accesul personalului autorizat pentru controlul şi inspecţia

navelor/ambarcaţiunilor, autovehiculelor, unităţilor de acvacultură, unităţilor de procesare

şi/sau comercializare, precum şi în perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit

recreativ/sportive sau comercial;

 1. c) utilizarea unei nave/ambarcaţiuni la pescuitul în scop comercial, neinscripţionată cu

marcaj exterior corespunzător licenţei de pescuit.

17

Art. 63. – Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la

4.000 lei la 8.000 lei:

 1. a) distrugerea sau degradarea din culpă a digurilor, barajelor şi canalelor, a taluzurilor

şi malurilor, a instalaţiilor hidrotehnice aferente amenajărilor piscicole, dacă nu constituie

infracţiune potrivit legii penale;

 1. b) distrugerea sau degradarea din culpă a trecătoarelor pentru peşti, a topliţelor şi a

cascadelor podite, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;

 1. c) reducerea din culpă a debitului de apă pe cursurile de apă naturale sau amenajate,

dacă prin aceasta se periclitează existenţa resurselor acvatice vii, dacă nu constituie

infracţiune potrivit legii penale;

 1. d) distrugerea, degradarea sau micşorarea din culpă a zonelor de protecţie perimetrală

a amenajărilor piscicole, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;

 1. e) neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care împiedică intrarea peştilor în

sistemele de alimentare cu apă, irigaţii, precum şi în instalaţiile hidroenergetice, dacă nu

constituie infracţiune potrivit legii penale;

 1. f) neluarea măsurilor pentru curăţarea zonelor de pescuit şi pentru protejarea şi

salvarea resurselor acvatice vii la construcţia sau golirea lacurilor de acumulare;

 1. g) neasigurarea debitului de apă necesar în vederea dezvoltării normale a faunei

piscicole în aval de o lucrare de barare;

 1. h) aruncarea sau depozitarea rumeguşului, deşeurilor menajere şi zootehnice şi a

oricăror materii şi materiale, produse şi substanţe poluante pe malurile râurilor, pâraielor,

lacurilor, bălţilor şi amenajărilor piscicole;

 1. i) pescuitul lostriţei;
 2. j) prinderea peştelui cu unelte de plasă şi cu pripoane în râurile şi în lacurile din zona de

munte, precum şi în râurile colinare şi de şes, cu excepţia Dunării şi Prutului; ABROGAT

 1. k) neexecutarea lucrărilor pentru protecţia şi refacerea habitatelor naturale ale peştilor

şi ale celorlalte vieţuitoare acvatice vii;

 1. l) pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv pe cursul unei ape curgătoare în zona

de 500 m aval de baraj;

 1. m) circulaţia autovehiculelor de orice tip şi transportul cu orice mijloace a buştenilor prin

albia minoră a râurilor şi pâraielor din zona de munte.

 

Art. 64. – Următoarele fapte constituie infracţiuni şi se sancţionează cu amendă de la

6.000 lei la 10.000 lei şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între 1 şi

3 ani

 1. a) nedeţinerea licenţei/autorizaţiei de pescuit comercial, pescuit recreativ/sportiv sau

procesare, după caz;

 1. b) pescuitul prin orice metode al reproducătorilor, în perioada de prohibiţie, şi

distrugerea icrelor embrionate de peşte în zonele de reproducere naturală;

 1. c) pescuitul neautorizat al sturionilor;
 2. d) deţinerea, transportul, comercializarea sturionilor, produselor şi subproduselor de

sturioni fără documente sau marcaje justificative legale;

 1. e) reducerea debitului şi a volumului de apă pe cursurile de apă, în scopul pescuitului

ilegal;

 1. f) deschiderea, închiderea, obturarea, bararea cu garduri pescăreşti sau cu unelte de

pescuit de orice fel, de către persoane neautorizate, a canalelor şi a gârlelor de legătură cu

lacurile, bălţile sau cu terenurile inundabile;

 1. g) pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, al

peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie şi în zonele de protecţie;

 1. h) pescuitul resurselor acvatice vii sub dimensiunile legale;ABROGAT
 2. i) pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit având ochiul de plasă sub

dimensiunile minime legale;

 1. j) deţinerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peştelui, icrelor

sau produselor din peşte obţinute din pescuit;

18

 1. k) producerea, importul, comercializarea, deţinerea sau folosirea la pescuit de către

persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârşelor, vintirelor,

precum şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial;

 1. l) pescuitul cu ostia, suliţa, ţepoaica şi cu orice alte unelte înţepătoare sau agăţătoare,

prin greblare sau harponare;

 1. m) producerea, importul, deţinerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă de

tip monofilament.

 

Art. 65. – (1) Următoarele fapte constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de

la 1 la 3 ani şi interzicerea dreptului de a pescui o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani:

 1. a) pescuitul electric, deţinerea aparatelor şi dispozitivelor care distrug resursele

acvatice vii prin curentare, electrocutare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu

substanţe toxice şi narcotice de orice fel, pescuitul cu japca şi cu orice alte unelte

neautorizate, precum şi folosirea armelor de foc în scopul omorârii peştilor sau altor

vieţuitoare acvatice;

 1. b) pescuitul cu unelte şi scule neautorizate;
 2. c) pescuitul sau omorârea deliberată a mamiferelor marine.

(2) Tentativa se pedepseşte.

 

Art. 66. – (1) Sunt supuse ridicării în vederea confiscării uneltele şi ambarcaţiunile de

pescuit, animalele, mijloacele de transport, armele de foc şi orice alte bunuri care au fost

folosite la săvârşirea infracţiunilor.

(2) Bunurile rezultate din săvârşirea infracţiunilor şi contravenţiilor, constând în peşte,

icre, alte vieţuitoare şi produse acvatice, sunt supuse confiscării.

(3) În cazurile de confiscare a bunurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) organele de

constatare dispun valorificarea lor în condiţiile legii, contravaloarea făcându-se venit la

bugetul de stat.

 

Art. 67. – (1) Pe lângă organele de urmărire penală, sunt competente să constate

infracţiunile prevăzute la art. 64 şi 65 şi persoanele cu drept de inspecţie şi control din

cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, Gărzii Naţionale de Mediu şi din

cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării».

(2) Organele prevăzute la alin. (1) au obligaţiile organelor de constatare a infracţiunilor,

prevăzute de Codul de procedură penală.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 58–63 se fac

de către personalul prevăzut la alin. (1).

 

Art. 68. – (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 58–63 le sunt aplicabile dispoziţiile

Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu

modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii

procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul

amenzii prevăzute la art. 58–63, agentul constatator făcând menţiune despre această

posibilitate în procesul-verbal.

Art. 681

– Furtul piscicol se pedepseşte conform infracţiunii de furt prevăzute în Codul

penal.

 

Sursa: ANPA 

 

 

*
Click aici pentru a adăuga un comentariu

Adaugă un comentariu

Comentariile trebuie să respecte regulile de utilizare.
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

© Ziarul 21 Turda | Materialele de pe acest site pot fi preluate doar cu acordul scris al reprezentanţilor publicaţiei Ziarul 21.

  SUS