Sănătate

Concurs pentru funcţia de director financiar contabil la Spitalul Câmpia Turzii

Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii, organizează în perioada 22.03.2018-27.03.2018, la sediul unităţii, în conformitate  cu prevederile Legii 95 din 2006 şi   OMS 284 din 2007, cu modificările şi completările ulterioare,  concurs pentru ocuparea  funcţiei de director financiar contabil.

Criterii generale de participare la concurs:

 1. a) au domiciliul in România;
 2. b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 3. c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităâile sanitare abilitate;
 4. d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

 

Criterii specifice de participare la concurs:

 1. a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă sau echivalentă în profil economic;
 2. b) au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

 

Concursul/examenul se organizeaza in conformitate OMSP nr.284/2007 şi cuprinde urmatoarele probe de evaluare:

 

 1. a) Test grila pentru verificarea cunostintelor de legislatie specifica postului;

b)Sustinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului

c)Interviul de selectie

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției şi vor conţine în mod obligatoriu:

 

 1. a) cererea de înscriere;
 2. b) copie de pe actul de identitate;
 3. c) copie de pe diploma de licenţă sau absolvire, după caz;
 4. d) curriculum vitae ;
 5. e) adeverinţă care atestă vechimea în muncă sau specialitatea studiilor, după caz;
 6. f) cazierul judiciar;
 7. g) declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită ărin lege;
 8. h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 9. i) proiectul de specialitate
 10. j) taxă concurs 150 lei ( plătită la casieria unităţii).

 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea sau legalizate notarial.

Calendarul de  organizare a concursului:

Inscrierea candidaţilor                              – 28.02.2018-13.03.2018 ora 15.00

Validarea dosarelor depuse                                  – 19.03.2018  ora 11.00

Depunerea contestatiilor                                      – 20.03.2018  ora 11.00

Rezolvarea contestaţiilor                                      – 20.03.2018 ora 15.00

 

Proba scrisa                                                         – 22.03.2018  ora 10.00

Depunerea contestatiilor                                      – 23.03.2018  ora 12.00

Rezolvarea contestaţiilor                                      – 26.03.2018  ora 12.00

 

Susţinerea proiectului                                – 27.03.2018 ora 10.00

Susţinerea interviului                                – 27.03.2018 ora 12.00

 

Afişarea rezultatelor finale                                 – 27.03.2018 ora 14.00

Depunerea contestaţiilor                                      – 28.03.2018 ora 14.00

Rezolvarea contestaţiilor                                      – 28.03.2018 ora 15.00

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

 

 1. 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, titlurile VII si VIII;
 2. Legea Finantelor Publice nr. 500/2002;
 3. 3. Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata;
 4. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
 5. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
 6. Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar-preventiv;
 7. 7. Ordonanta Guvernului nr. 81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;
 8. Ordonanta Guvernului 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutii publice;
 9. 9. Ordinul M.S. nr. 914/2006 privind aprobarea Normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei de functionare a spitalelor;
 10. 10. Ordinul 196/139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017: anexele 7, 8, 10, 11, 17, 18, 22 si 23;
 11. 11. Ordinul M.F.P. nr. 1792/17.01.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
 12. Ordinul M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu;
 13. 13. Ordinul M.S. nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli la institutiile sanitare finantat din venituri proprii;
 14. Ordin MS nr. 921/27.07.2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
 15. 15. Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia;
 16. Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
 17. HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor institutiilor

Toate actele normative vor fi studiate cu modificarile si completarile in vigoare la data sustinerii probei scrise.

 

TEME PENTRU PROIECTUL DE SPECIALITATE PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

 

 1. GESTIUNEA FINANCIARA A SPITALULUI

– analiza pe baza de bilant

– analiza pe baza contului de profit si pierdere

 1. EVALUAREA EFICIENTEI INVESTITIEI PRIN MODERNIZARE SI RETEHNOLOGIZARE

– constituirea fondului de dezvoltare a spitalului

– fundamentarea deciziei de investitii

 1. MODALITATEA DE CONDUCERE SI ORGANIZARE A CONTABILITATII FINANCIARE A SPITALULUI

– evaluarea eficientei sistemului informatic in activitatea financiar

– contabila – propuneri de imbunatatire a evidentei financiar-contabile

 1. EVALUAREA SITUATIEI ECONOMICO – FINANCIARE A SPITALULUI

– analiza veniturilor pe tipuri de finantare

– analiza cheltuielilor pe tipuri de costuri

 1. MODALITATEA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE

– stabilirea procedurilor de achizitii publice

– indicatori de eficienta ai utilizarii stocurilor

Tema proiectului de specialitate aleasa de candidat va viza spitalul public pentru care candideaza. Proiectul se realizeaza individual, se dezvolta într-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal “Dr. Cornel Igna “ Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr.33, judeţul Cluj, Telefon 0264/365630

MANAGER,

                   ANTAL IOSIF ADRIAN                                    Intocmit

 Pozmosan Simona

 

 

Click aici pentru a adăuga un comentariu

Adaugă un comentariu

Comentariile trebuie să respecte regulile de utilizare.
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.